Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Begära ut en allmän handling

Du har rätt att ta del av a-kassans allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen. Kontakta oss och berätta vilken handling du vill ta del av. Vi prövar alltid sekretessen före ett utlämnande. Om handlingen du söker omfattas av sekretess kan du bli nekad att ta del av den.

Allmänna handling kan begäras ut.

Avslag

Får du avslag på din förfrågan om att få ut uppgifter kan du begära att vi fattar ett beslut. Beslutet kan sedan överklagas till Förvaltningsrätten.