Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Företagare

Du är verksam företagare om du bedriver näringsverksamhet, personligen utför arbete och har ”väsentligt inflytande” över verksamheten. En verksam företagare kan som huvudregel inte få ersättning från a-kassan.

Däremot kan en företagare som lägger sitt företag vilande eller som skiljer sig helt från sitt företag, få ersättning.

Söka ersättning som företagare?

Verksam i eget företag

Om du är verksam i ett eget företag kan du som huvudregel inte få någon ersättning. Du betraktas som företagare om du är ägare eller delägare i ett företag och du samtidigt har inflytande i företaget samt bedriver någon form av verksamhet i företaget.

Om du är eller har varit företagare måste du visa att du upphört helt med verksamheten i företaget. Detta kan du göra genom att intyga att du gjort ett uppehåll i verksamheten. Du gör ett uppehåll i ditt företagande genom att intyga att du lägger företaget vilande och talar om för oss från vilket datum verksamheten upphört. Du kan skriva detta i ett meddelande i Mina Sidor till oss. Det är möjligt att göra ett tillfälligt uppehåll i företaget en gång vart femte år.

Om det inte är möjligt att upphöra med verksamheten, måste du skilja dig helt från företaget. Detta innebär att du måste visa att du inte äger/är delägare, att du inte har något inflytande i företaget och att du inte har någon verksamhet kvar i företaget. Detta gäller om du till exempel har djur och växter i företaget eller om det är flera delägare eller om verksamheten i företaget ska fortsätta. I dessa fall måste verksamheten fortgå i företaget och du måste därför visa att du inte längre har någon del i företaget och dess verksamhet.

Starta eget företag

Om du startar företag när du är arbetslös upphör din rätt till ersättning direkt eftersom ersättningen aldrig får användas för att bygga upp en företagsverksamhet eller som inkomstutfyllnad i företag med dålig lönsamhet. Den dag som du startar verksamheten måste du meddela oss detta och från och med samma dag ska du också ange heltidsarbete på tidrapporterna.

Vill du starta företag kan du ta kontakt med din handläggare på arbetsförmedlingen för att undersöka möjligheten till "Starta eget"- bidrag. Om du får detta godkänt får du istället ersättning i form av aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Företagares ersättning som arbetslös

Ersättningen för en arbetslös företagare grundas på den senast beslutade taxeringen alternativt på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två taxeringsår som föregått inkomståret i den senaste taxeringen. 

Om du haft verksamhet i ditt företag kortare tid än 24 månader från det att företaget startades, kan ersättningen grundas på anställningen du hade innan du startade ditt företag. Du måste då ha arbetat minst sex månader direkt innan du startade ditt företag.

För så kallade "Uppdragstagare" gäller speciella regler.

Företag vid sidan om en anställning

En verksam företagare kan som huvudregel inte få någon ersättning. Det finns några undantag.

 

Företag vid sidan om en heltidsanställning 

  • Du måste ha bedrivit verksamhet i företaget i minst tolv månader.
  • Du måste under samma månader ha arbetat heltid i en anställning.
  • Du får inte utvidga verksamheten när du blir arbetssökande.

Om du har en inkomst i företaget eller får en inkomst i företaget som överstiger 2 190 kronor per vecka, dras det som överstiger av från din ersättning. 

Företag på deltid vid sidan om en deltidsanställning

Om du haft verksamhet i ett företag på deltid och haft en anställning på deltid kan du få fortsätta med verksamheten i ditt företag under vissa förutsättningar.

  • Du måste haft verksamhet i företaget och i din deltidsanställning samtidigt under minst sex månader.

  • Du måste ha arbetat minst 17 timmar per vecka i din anställning.

  • Du måste ha arbetat högst tio timmar per vecka i ditt företag.

  • Du får inte utvidga verksamheten i ditt företag när du blir arbetssökande.

  • Din inkomst i företaget får inte ha varit högre än 2 730 kronor per vecka.

  • Du måste fylla i arbetade timmar i ditt företag på din tidrapport.

Läs mer Visa mindre