Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Villkor för ersättning

För all ersättning från a-kassan krävs det att du uppfyller vissa villkor. Du kan läsa mer om vad som gäller här nedan.

Villkoren för att få ersättning från a-kassan.

Medlemsvillkor

För att uppfylla ett så kallat medlemsvillkor, ska du ha varit medlem i minst tolv månader i någon a-kassa. Du får räkna samman tid som medlem i flera a-kassor så länge ditt medlemskap i din nya a-kassa börjar direkt efter att medlemskapet avslutats i din förra a-kassa.

Om du vill byta a-kassa ska du därför vara noga med att du får ett sammanhängande medlemskap där det inte finns någon månads uppehåll mellan dina medlemskap. 

Arbetsvillkor

Som huvudregel ska du ha förvärvsarbetat i minst sex månader med minst 60 timmar i varje kalendermånad för att ha rätt till ersättning. 

Du kan också ha förvärvsarbetat i sex sammanhängande månader. Då får du även räkna med månader som har minst 40 timmar, men du måste fortfarande totalt sett komma upp i 420 timmars arbete under sexmånadersperioden.

De arbetade månaderna måste ha varit under året innan du anmäler dig på arbetsförmedlingen som arbetssökande.  

Hur beräknas din ersättning?

Både din arbetstid och din inkomst har betydelse när vi räknar ut din ersättning. Din genomsnittliga arbetstid är betydelsefull för hur många dagar med ersättning per vecka du har rätt till om du arbetar deltid. Som grund för din ersättning per dag ligger din genomsnittliga månadsinkomst som du haft före arbetslösheten. Vi räknar alltid ett genomsnitt på tolv månader även om du arbetat kortare tid.  

Månader då du inte arbetat eller arbetat mindre kommer därför att påverka ditt genomsnitt negativt.

Tid som kan räknas bort

Viss tid räknas bort när din ersättning ska räknas ut. Det kan till exempel vara tid när du har varit förhindrad att arbeta på grund av:

 • sjukdom
 • vård av barn/föräldrapenning
 • avslutad heltidsutbildning 
 • frihetsberövande på kriminalvårdens område
 • militär utbildning som rekryt inom Försvarsmakten
 • tvångsvård
 • beslut enligt smittskyddslagen
 • anställning med särskilt anställningsstöd
 • totalförsvarsplikt
 • vistats utomlands till följd av att du följt med din make, maka eller sambo vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens, makans eller sambons arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen betalas ut från Sverige
 • etableringsersättning.

Du kan högst räkna bort fem år på detta sätt och måste innan dessa år ha arbetat i minst den omfattning som krävs för att få ersättning. Om du har varit medföljande maka/make/sambo finns det inte någon tidsgräns för hur lång tid som på detta sätt kan hoppas över. Här måste de krav som ställs på din make/maka/sambos arbete vara uppfyllda.  

Hur mycket ersättning får du?

Om du har varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader kan du få ersättning grundad på din tidigare inkomst. Du måste även ha arbetat i tillräcklig omfattning under året innan du blev arbetslös för att kunna få ersättning. Genomsnittet räknas på året innan du blir arbetssökande. Du får 300 dagar med ersättning.

Ersättningen är 80 % de 200 första dagarna och därefter 70%. 

De första två dagarna 0 kr (karens)

Dag 1-100 högst 1200 kr 

Dag 101-200 högst 1000 kr 

Dag 201-300 högst 1000 kr 

Om du har barn under 18 år kan du få totalt 450 ersättningsdagar

Samtliga belopp ovan är före skatt.

Om du inte varit medlem i tolv månader kan du få ersättning på en grundnivå. Högsta ersättningen är då 510 kronor per dag om du arbetat heltid under året innan du blev arbetslös. Om du inte arbetat heltid under hela året innan du blev arbetssökande, sänks din ersättning motsvarande din genomsnittliga arbetstid.

För att ha rätt till ersättning på en grundnivå måste du ha fyllt 20 år.

Du kan "stämpla upp" till den arbetstid du tidigare haft i genomsnitt. Det du får ersättning för är den arbetstid du förlorat. All tid du arbetar under veckan eller är förhindrad att söka arbete av annan anledning, räknas samman och dras av från de dagar du får per vecka.

Om du till exempel får hel ersättning och är sjuk två dagar, kommer du att få ut tre dagar från oss.

Är du helt arbetssökande under en vecka får du ut fem dagar per vecka. 

Du kan aldrig får mer än 1200 kr per dag från a-kassan. Om du har en separat inkomstförsäkring från ditt fackförbund eller från en privat försäkring, kan du få ersättning även från denna. Sammanlagt kan dock ersättningen aldrig bli högre än 80 % av din tidigare inkomst. Du ansöker själv om ersättning från din eventuella inkomstförsäkring.

Om du fått ersättning från oss och därefter uppfyller ett medlemsvillkor 

Om du fått ersättning på en grundnivå kan du under vissa förutsättningar höja ersättningen när du varit medlem i 12 månader. Förutom medlemskap i 12 månader krävs att du under din tid som medlem arbetat motsvarande ett arbetsvillkor (6 månader med 60 timmar i varje månad enligt huvudregel). Det krävs också att du har eller gör ett uppehåll i din ersättning under minst en kalendervecka. Detta uppehåll kan bestå i arbete på heltid, sjukdom/föräldrapenning minst en vecka eller att du fyller i "kan inte ta arbete" under en hel vecka.

Om du varit medlem i 12 månader, arbetat motsvarande ett arbetsvillkor under tiden som medlem och har eller gör ett uppehåll i din ersättning på minst en kalendervecka efter tiden då du uppfyllde ett medlemsvillkor, kan du alltså få en högre ersättning. Om du väljer att göra ett uppehåll i din ersättning för att kunna få detta prövat, är det bra om du skriver ett meddelande till oss i Mina Sidor och förklarar detta. 

Eventuell höjning av din ersättning

Vid generella löneuppräkningar, räknas din inkomst upp efter genomsnittet i branschen. Detta sker automatiskt och om uppräkningen påverkar din ersättning, kommer du att få ut den högre ersättningen efter uppräkningen.

Läs mer Visa mindre

Hur länge kan du få ersättning?

Du får 300 dagar med ersättning i en period med ersättning. Om du har barn under 18 år när dina dagar tar slut, får du ytterligare 150 dagar med ersättning. Du behöver inte säga till om detta utan vi kontrollerar dina barns ålder med Försäkringskassan. Fortsätt skicka in dina tidrapporter så får du ett beslut från oss på att du får ytterligare 150 dagar. 

Ersättningsperiodens längd

Dina 300 ersättningsdagar motsvarar drygt ett år om du är arbetslös. Du kan som mest få ut fem dagar per vecka.  

När dina dagar har tagit slut måste du under tiden du fått ersättning från oss ha arbetat så att du uppfyller kraven för ny period med ersättning.

Om du arbetat i tillräcklig omfattning för att få en period med ersättning får du antingen:

 • 80 procent av din inkomst per dag i det arbete som gör att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor, eller
 • 65 procent av den inkomst per dag du hade i din förra ersättningsperiod.

Vi räknar ut det som blir bäst för dig och beslutar efter det. 

Om ersättningsdagarna tar slut

Om dina ersättningsdagar tar slut och du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor, kan arbetsförmedlingen skriva in dig i Jobb- och utvecklingsgarantin, som är ett arbetsmarknadspolitiskt program för den som under en ersättningsperiod inte har hittat ett nytt arbete. I Jobb- och utvecklingsgarantin deltar du i olika åtgärder, anpassade för att just du ska kunna hitta ett nytt arbete. När du deltar i Jobb- och utvecklingsgarantin är det Försäkringskassan som betalar ut din ersättning. Fortsätt ändå att vara medlem hos oss. Slutar du vara medlem i a-kassan kommer din ersättning från Försäkringskassan att bli lägre.

Karens

En period med ersättning inleds alltid med två karensdagar.

Du får som mest ut fem dagar per vecka. 

Om du sagt upp dig själv, gäller speciella villkor. 

Klicka här för att läsa mer. 

Hur snabbt får du besked?

Vi tittar på det du skickat in så fort som möjligt. Oftast hinner vi titta på det som inkommit inom ett par dagar. Hur lång tid det sedan tar innan vi kan ta beslut, beror på hur komplicerat ditt ärende är och om vi har fått in alla och korrekta uppgifter från dig och från din tidigare arbetsgivare. 

Annat som kan påverka din ersättning

I vissa fall kan andra omständigheter påverka din möjlighet till ersättning. Klicka i så fall på länkarna här nedan för att få mer detaljerad information.

Vad kan göra att du inte får ersättning?

Vissa förhållanden kan göra att du inte kan få någon arbetslöshetsersättning.


För dig som är student

Om du studerar ska du som huvudregel vända dig till CSN för att söka ersättning. Det finns vissa undantag och om du är intresserad av att studera eller fortsätta studera under den tid du är arbetssökande, kan du kontakta oss för mer information. 

Läs mera vilka regler som gäller vid hel- och deltidsstudier.

För dig som har eget företag

Som huvudregel kan du inte heller få någon ersättning om du är verksam företagare. Även här finns det vissa undantag och du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om ditt företag eller om du har för avsikt att starta ett eget företag.

Om du har ett företag registrerat eller om du på något annat sätt är involverad i ett företag, kommer vi att fråga dig om detta. Det beror på att vi måste utreda om du är att betraktas som en företagare som inte kan få ersättning eller om ditt företag kan hamna under något av de undantag som finns. 

Läs mer om vilka regler som gäller för dig som har eget företag.

För dig som har fått ett avgångsvederlag

Ett avgångsvederlag är ett avtal om ersättning när din tjänst upphör. Det gäller inte ersättning för tidigare utfört arbete men däremot räknas till exempel så kallade "stanna-kvar" bonus och liknande som ett avgångsvederlag.

Eftersom tiden med avgångsvederlag motsvarar arbetad tid, är det inte möjligt att samtidigt få ersättning från oss. 

Läs mer om vilka regler som gäller vid avgångsvederlag.

För dig som vill ta ut pension eller får provisionslön

Om du får ut pension eller vill ta ut pension kan du ställa dina frågor till Pensionsmyndigheten. Om du får ut eller vill ta ut pension, kommer detta att påverka din ersättning från oss. Hör av dig till oss om du har frågor om detta.

Olika former av anställningar kan också påverka din ersättning. Det kan handla om att du är uppdragstagare eller anställd av ett bemanningsföretag eller om du får din lön i form av provision. 

Läs mer om hur provisionslön påverkar din rätt till ersättning.

Läs mer Visa mindre

 

Om du inte är nöjd med beskedet?

Omprövning

Om du inte är nöjd med beslutet som du fått kan du skriva ett meddelande i Mina Sidor eller skicka ett brev till oss. Du måste göra detta inom två månader från det att du fick beslutet från oss.

Tala om vilket beslut du anser är fel, vad du tycker är fel och hur du vill att beslutet ska ändras.

Överklaga

Om du fått ditt beslut omprövat men ändå inte är nöjd, kan du gå vidare till Förvaltningsrätten. Du måste då skriva till oss inom två månader från det att du fick det omprövade beslutet. Skriv ett brev med motivering, namn, personnummer och skriv under brevet. Du ska ställa brevet till Förvaltningsrätten men skicka det till oss.

Vi kommer sedan att skicka vidare alla handlingar i ditt ärende och även skriva ett yttrande från oss. Du får en kopia på kassans yttrande samtidigt som vi skickar det till rätten.

Broschyr från Sveriges A-kassor

Sveriges A-kassor är a-kassornas service- och intresseorganisation. Tillsammans arbetar man för att 3,9 miljoner medlemmar i 24 a-kassor ska få kortare handläggningstider och bättre försäkringsvillkor. Det innebär att man stöttar a-kassorna med bland annat IT-utveckling, utbildning och opinionsbildning. Man har tagit fram en broschyr Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen som kortfattat förklarar det mesta.