Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Data Protection Officer

Inquiries regarding the privacy and data protection of Finans- och Försäkringsbranschens A-kassa can be answered by our Data Protection Officer:

 

Extern DPO Sverige AB, Box 565, 101 31 Stockholm, 

E-mail: ffak@externdpo.se